Застраховка на инвестиции

 

Инвестиция е всеки актив, прехвърлен в чужда държава на договорно правно основание и в съответствие с правните принципи на приемащата държава и свързан със стопанската дейност на инвеститора в чужбина.

Инвеститор е всяко българско юридическо лице, което инвестира на територията на приемащата държава и което се явява в позицията на Застрахован.

Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, собственост, имущество, нематериални права.

Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила:

–         невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;

–         невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;

–         експроприяция, национализация или конфискация;

–         политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне на приходи от инвестицията, експроприация или политически мотивирани актове на насилие.