Общ регламент за защита на личните данни / GDPR

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на лични данни, който Ви дава по-голяма сигурност и право да бъдете защитени от неетично и/или нерегламентирано използване на Ваша лична информация. В основата на работа ни в Алианц стои отговорното съхранение и използване на данните на клиентите ни в цял свят. Новият регламент е още една възможност да отговорим на Вашите очаквания и да оправдаем доверието Ви към нас.

По-долу ще откриете информация за новото европейско законодателство за личните данни.

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Регламент (ЕС) 2016/679

 

Уведомление за поверителност

Вътрешни правила за защита на личните данни