Финансиране със застраховка на БАЕЗ

В сътрудничество с търговските банки, БАЕЗ предлага на своите клиенти схеми, по които те могат предварително или текущо да финансират дейността си:

  • предекспортно финансиране на експортната дейност;
  • следекспортно финнасиране по реализиран износ или продажби на територията на България.

 

Сключената полица срещу търговски или политически риск може да се прехвърли в полза на трето ползващо лице, обикновено търговска банка. На тази база тя финансира фирмата няколко дни след продажбата. Така фирмите практически почти елиминират периода на отсрочване на плащането, като едновременно с това осигуряват по-голяма ликвидност на активите си.

Много важно е също да се отбележи, че полици на БАЕЗ, сключени за сметка на държавата, се класифицират от Наредба № 8 на БНБ като експозиция към централното правителство на република България и се считат като доставчик на кредитна защита с 0 % рисково тегло. В случаите, когато търговска банка е застрахован или трето ползващо се лице, този факт още повече улеснява процеса на финансиране на българските компании и допълнително стимулира търговските банки да приемат полици на БАЕЗ като обезпечение.