Промяна в Списъка на страни с пазарен риск, съгласно Закона за експортното застраховане

Промяна в Списъка на страни с пазарен риск, съгласно Закона за експортното застраховане

 

На 28 март 2020г. Европейската комисия (Комисията) прие Съобщение за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (Краткосрочното съобщение). Съгласно приетото изменение на Краткосрочното съобщение, за периода от 27 март до края на 2020г. Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списъка на държавите с пазарни/продаваеми рискове, като временно непазарни/непродаваеми до 31 декември 2020г.

 

Въведените промени са част от Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета от Комисията през март 2020г.

 

Като част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на българската икономика и най-вече на експортно-ориентираните компании в условията на епидемичен взрив от COVID-19, измененията по-горе доведоха и до  обнародването на 02 юни 2020 г. на Постановление № 112/28.05.2020г. на Министерски съвет, с което се изменя Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, с който БАЕЗ ЕАД осигурява разширяване на застрахователното покритие с политически риск при износ.

 

Цел на приетото Постановление № 112/28.05.2020г. на Министрески съвет е да се консолидират последните промени в Списъка, свързани с обратното включване на Гърция в него; въвежда се и приетата от Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск“; приемат се и технически корекции като замяна на „Великобритания“ с „Обединеното кралство“ и „Холандия“ с „Нидерландия“.

 

Препратка към Държавен вестник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148687