БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) ПОДПИСА ДОГОВОР С МТСП ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) ПОДПИСА ДОГОВОР С МТСП ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

На 22.05.2020г. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с МТСП по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 6:Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР.

Наименование на процедурата: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ за проект BG05M9OP001-1.057 -0366 “ Кариерно развитие към успеха“.

Обща стойност на проекта: 83 600 лева, от които 41 800 лева одобрен размер на БФП и 41 800 лева съфинансиране на кандидата.

Основни цели на проекта:

Проекта „Кариерно развитие към успеха“ има за основна цел повишаване квалификацията на служителите в БАЕЗ ЕАД, чрез предоставяне на възможност за специфично за фирмата и работните места обучения и създаване на устойчива заетост на настоящия и персонал. Ръководството на компанията отчита факта, че високота производителност на труда е следствие на качеството на работната сила и мотивацията за работа, което е в пряка зависимост от непрекъснатото развитие на уменията. За постигането на общата цел са формулирани следните Специфични цели: 1.Да се осигури възможност за формиране на нови специфични знания и умения на общо 44 служители в дружеството в перспективна област за професионална реализация, каквато е застраховането. 2. Да се осигурят условия за професионално и кариерно развитие и устойчива заетост на общо 44 служители в дружеството.

За постигане на целите е предвидена следната дейност:

1. Провеждане на специфично обучение на тема – „Принципи и практики при застраховането на финансови рискове“ – 25 служители;
2. Провеждане на специфично обучение на тема – „Приложение на изпълнителното производство по ГПК в застраховането“ – 19 служители;