“БАЕЗ“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на COVID 19

“Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на  COVID – 19. В тази връзка Дружеството предприе действия за осигуряване на разширено застрахователното покритие за  всички настоящи и бъдещи клиенти, покриващо риска от щети, причинени вследствие на световната пандемия.

В условията на нарастваща междуфирмена задлъжнялост и невъзможността на контрагентите да извършват разплащанията си в срок, Дружеството предлага застраховка на кредитния риск, като инструмент, с който се гарантира стабилност и предвидимост при управление на фирмените вземания.

„Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД ще продължава да гарантира вземанията на българските компании, като осигурява възможност за осъществяване на търговската им дейност при условия на влошена икономическа обстановка.