Дейност на БАЕЗ

БАЕЗ е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на на финансови рискове. Основните сред тях са:

 • застраховка на риска от неплащане при износ;
 • застраховка на риска от неплащане при сделки на територията на Република България;
 • застраховка на банкови кредити;
 • застраховка на рискове при плащане с акредитив, банкова гаранция;
 • застраховка на български инвестиции в чужбина.

БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на българските компании съвместно с гореизброените видове застрахователни продукти.

Нашата цел е…

  • Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност;
  • Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска;
  • Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари;
  • Да гарантираме сигурността на вземанията.

Кредитирането на купувача (продажбите при условия на отсрочено плащане) все по-често се налага като практика . По този начин фирмите биха могли да:

 • увеличат своята конкурентоспособност и да
 • предложат на клиентите си по-изгодни условия и цени по търговските сделки.

Но отсрочването на плащането е свързано и с поемането на по-голям риск за фирмата-продавач.

Застраховането на финансови рискове е един от най-сигурните механизми, чрез които фирмите могат да покрият риска от неплащане от страна на контрагентите си. Така те могат:

 • да предотвратят или ограничат сривове в дейността си;
 • да управляват ликвидността си;
 • да увеличат продажбите си;
 • да навлязат на нови пазари и да стартират бизнес с непознати за тях контрагенти;
 • като цяло да намалят риска при осъществяване на търговската си дейност, минимизирайки поетия от тях риск от неплащане.

БАЕЗ извършва дейност по два основни нормативни акта – Кодекса за застраховането и Закона за експортното застраховане.

Законът за експортното застраховане (последна редакция ДВ бр. 82/16.10.2009 г) е специално създаден, за да се регулират принципите на тази дейност в България. Съгласно този закон БАЕЗ провежда държавната политика в областта на експортното застраховане, като покрива непазарни рискове от свое име и за сметка на държавата.

Съгласно Кодекса за застраховането БАЕЗ сключва застраховки срещу пазарни рискове за своя сметка.

Основен критерий за чия сметка ще се сключи застраховката е държавата на евентуалното сбъдване на риска, както и периода на отсрочване на дължимото плащане, което е обект на застраховане.