Акционери и органи на управление

С Разпореждане № 101 на 18.12.1997 г. Министерски съвет на Република България приема решение за участие на Държавата в учредяването на застрахователно дружество с цел осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен, реализиране на български инвестиции в чужбина, развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентноспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.

На 29.10.1998 г. Софийски  градски съд регистрира Българска Агенция за експортно застраховане АД като акционерно дружество с държавно участие, а през 2004 г. Агенцията е преобразувана в еднолично акционерно дружество с единствен акционер в капитала – Република България, представлявана от Министъра на икономиката.

Капиталът на дружеството е 10 000 500 лева, разпределен в 100 005 поименни безналични акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Органи на управление

БАЕЗ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите осъществява управлението на стопанската дейност на Агенцията, като членовете му се избират от едноличния собственик на капитала с мандат не по-дълъг от 3 години.

Съставът на Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД е както следва:

Илиян Райчев – Председател на Съвета на директорите;

Панайот Филипов  – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

Симеон Личев  – Член на Съвета на директорите;

Междуведомствен съвет по експортно застраховане /МСЕЗ/

Към Министерски съвет на Република България е създаден Междуведомствен съвет по експортно застраховане /МСЕЗ/, който провежда държавната политика при застраховане и презастраховане съгласно Закона за експортното застраховане /посл. изм. ДВ, бр. 82/16.10.2009 г./ на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина.

Едни от важните правомощия на МСЕЗ са одобряване разходите за дейността на БАЕЗ ЕАД по смисъла на ЗЕЗ, както и определяне начина на инвестиране на свободните парични средства по банковата сметка на БАЕЗ ЕАД по чл. 14, ал. 2 от ЗЕЗ.

Ежегодно МСЕЗ определя на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗЕЗ обхвата на правомощията на Съвета на директорите и своите собствени, относно сключването на застрахователни договори и изплащането на обезщетения по застрахователни договори, сключени за сметка на Държавата.