Сътрудничество

Сътрудничество с търговски банки

С цел ефективно финансиране на дейността на компаниите БАЕЗ е установила сътрудничество с почти всички търговски банки, опериращи на българския пазар. (за повече подробности вж. Застрахователни продукти – Финансиране със застраховка на БАЕЗ).

Международно сътрудничество

БАЕЗ е член на Credit Alliancе. Това е международна организация, създадена от COFACE – Франция, в която членуват почти всички експортни застрахователи и кредитни агенции в света. Като член на Credit Alliancе БАЕЗ има осигурен достъп до данни за близо 50 милиона фирми от цял свят. Това дава възможност за глобално управление на експортния риск и ползване на опита на други експортни застрахователи.

БАЕЗ членува в Пражкия клуб на експортните застрахователи – организация към Бернския съюз (Международен съюз на застрахователите на кредити и инвестиции).

БАЕЗ има изградени стратегически партньорства с експортно-застрахователни и кредитни агенции от различни страни, като с някои от тях има сключени специални споразумения за сътрудничество на двустранна основа – Германия, Франция, Белгия, Холандия, Австрия, Италия, Гърция, Норвегия, Русия, Украйна, Беларус, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Полша, Сърбия и Черна гора, Македония, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Китай, Индия, Узбекистан, Иран, Египет и др. Това сътрудничество не само подпомага развитието на дейността на БАЕЗ, но е и от голяма полза за българските фирми, тъй като основната част от износа на България е насочен към тези държави

Антикорупционна инициатива за повишаване на обществената осведоменост в борбата срещу подкупването на чужди длъжностни лица

  • Конвенция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

BG                  EN

  • Препоръка на Съвета по въпросите на корупцията и официално подкрепяните експортни кредити от 14 декември 2006 година

BG                  EN

  • Коментари по Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки

BG

 

  • Доклад за Република България по Фаза 3 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и ревизираната препоръка от 2009 г. за борба с подкупването в международните търговски сделки

BG                EN

   

Група на Световната Банка

Африканската банка за развитие

Азиатската банка за развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие

Междуамериканската банка за развитие