Покрити рискове

Търговски pискове

Търговски рискове са тези, които са свързани с длъжника по сделката (купувачa). Това обхваща:
1. Неплатежоспособност на длъжника, имаща смисъл на:

 • Обявяване на длъжника в несъстоятелност или откриване на процедура за обявяване в несъстоятелност;
 • Обявяване на длъжника в ликвидация или откриване на процедура за ликвидация;
 • Друго съдебно или извънсъдебно уреждане на задълженията на длъжника.

2. Забавяне на дължимо плащане по договора от страна на длъжника повече от определения период на изчакване по причини, несвързани с изпълнението на условията по договора от страна на доставчика.

Политически рискове

Политически рискове са рисковете, свързани с държавата на длъжника по сделката (купувач). Те включват:

 • Възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
 • Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
 • Промени в режима на валутните плащания;
 • Приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;
 • Конфискация или национализация;
 • Отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от 3 месеца, когато длъжник е чужда държава или чуждестранен държавен орган;

Ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които България е страна.

Краткосрочен риск
Краткосрочен риск е рискът по договори за продажба на стоки и услуги с период на отсрочване на плащанията до 2 години.

Средносрочен риск
Средносрочен риск е рискът по договори с период на отсрочване на плащанията от 2 до 5 години, а дългосрочен риск възниква, когато е налице период на отсрочване на плащанията над 5 години.

Инвестиционни рискове
Инвестиционните рискове са тези, които са свързани с осъществяването на българската инвестиция в чужбина. Те са:

 • Невъзможност за конвертиране на приходите от инвестицията, деноминирани в националната валута на приемащата държава в свободно конвертируема валута и невъзможност за прехвърляне на плащания към Република България. Тези рискове трябва да произтичат от нови ограничения, които забраняват конвертирането и прехвърлянето на плащания, произтичащи от застрахованата инвестиция както от приемащата държава, така и/или от трети държави;
 • Национализация, конфискация или експроприация на чуждестранното дружество, включително и експроприация чрез държавен акт, която е лишила инвеститора от неговите основни права във връзка с инвестицията за непрекъснат период от най-малко шест месеца;
 • Политически мотивирани актове на насилие като война, революция, въстание, бунт и гражданско неподчинение (политически мотивирани терористични атаки и саботаж).

Риск по акредитива
Рискът по акредитива е свързан с неизпълнение и/или отказ на банката-издател, когато тя няма право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на застрахования на съответните падежи.

Рискове по банковата гаранция
Рисковете по банковата гаранция включват:

1. Неоснователно усвояване на гаранцията:

 • Неоснователно усвояване на гаранцията от бенефициента без принципалът да е нарушил задълженията си по договора за износ или задълженията, произтичащи от търга/конкурса;
 • Политически и други нетърговски рискове, произтичащи от политически и икономически събития и мерки в държавата по седалището на бенефициента или в някоя трета държава, които по отношение на бенефициента имат характер на непреодолима сила и които са причинили неоснователното усвояване на гаранцията. Неоснователно е и усвояването на гаранцията в резултат на някое от следните причини:
 • Политически събития, случващи се в държавата по седалището на бенефициента като война, гражданска война, революция, въстание, граждански бунтове, стачка и т.н.
 • Административни решения на органите на власт в държавата по седалището на бенефициента.
 • Административни и политически мерки в трети държави, през които се изпълняват договора за износ или се осъществява търга/конкурса.
 • Природни бедствия, които са направили невъзможно изпълнението на договора за износ или осъществяването на търга/конкурса.

2. Онователно усвояване на гаранцията – в случай, че застрахованият е понесъл щета в резултат на факта, че принципалът не е изпълнил задълженията си, произтичащи от договора за износ или от търга/конкурса, поради което бенефициентът е усвоил гаранцията, изцяло или частично.