Основни понятия

Търговски рискове
са рисковете, свързани с купувача – неплатежоспособност (обявяване в несъстоятелност или ликвидация) и забавяне на плащането за период по-дълъг от периода на изчакване по полицата. Пазарните търговски рискове се покриват от БАЕЗ, а непазарните търговски рискове са за сметка на държавата.

Списъкът с държавите с пазарен риск е приет с ПМС № 238/2013 г. (ДВ, бр. 93 от 2013 г.) и включва следните държави: Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Канада, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Съединени американски щати, Унгария, Франция, Финландия, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония, Хърватия

Непазарен търговски риск
е краткосрочен търговски риск, при който длъжник по договора за износ/изпращания е частноправен субект, който е юридическо лице от държава извън държавите, определени като държави с пазарен риск в списъка, обнародван в Държавен вестник.

Краткосрочен търговски риск
е рискът от неплащане за осъществен от Застрахования износ/изпращания на стоки и услуги с период на отсрочване на плащанията до 2 години.

Политически (нетърговски) рискове
са рисковете, свързани с държавата на чуждестранния купувач:
• възникване на политически събития като война, преврат, граждански   безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
обявяване на общ мораториум върху плащанията, промени в режима на валутните плащания;  •
приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството, или на друг държавен орган;  •
конфискация или национализация;  •
отказ за плащане или просрочване на дължимото плащане повече от периода на изчакване;  •
• ограничения или забрана за износ/изпращания на стоки или услуги в   изпълнение на задължения по международни договори, по които Република България е страна, препятстващи изпълнението на сключени преди тяхното въвеждане договори за износ/изпращания.

Застрахован
е лицето, което сключва застрахователен договор със Застрахователя и има застрахователен интерес. Застрахован може да бъде лице, регистрирано по Търговския закон на Република България.

Длъжник/контрагент по застрахован договор
може да бъде българско или чуждестранно юридическо лице, чужда държава, държавен орган или държавна организация, контрагент на Застрахования по сключената сделка.

Кредитен лимит (застрахователна сума)
е максималното покритие, което Застрахователят осигурява на Застрахования към определен длъжник във всеки един момент от действието на застрахователния договор.

Период на отсрочване на плащането (кредитен период)
е времето от датата на реализиране на доставките или извършване на услугите до договорената дата на плащане по търговската сделка.

Период на изчакване
е времето, необходимо за уреждане на отношенията между продавача и купувача, когато е налице забавяне на плащането. Периодът на изчакване започва да тече от датата на уведомяване на Застрахователя за просрочване на плащането.

Кредитоспособност на купувача
е възможността и способността на купувача (длъжника) да посрещне задълженията си по търговската сделка. БАЕЗ прави оценка на кредитоспособността въз основа на събрани финансови и юридически данни за купувача.

Застрахователна премия (тарифно число)
е цената на застрахователната услуга и се определя от Застрахователя в зависимост от оценката на риска за длъжника, покритите рискове, сроковете и условията на застрахователния договор.

Застрахователно събитие
е налице, когато се сбъднат покритите по застрахователната полица търговски или политически рискове. Застрахователното събитие настъпва след изтичане на периода на изчакване, уговорен в полицата, при забавяне на плащането или след признаване на вземането при обявяване на длъжника в неплатежоспособност.

Застрахователно обезщетение
е възстановяването от Застрахователя на претърпените от Застрахования щети, вследствие на настъпило застрахователно събитие