Начин на застраховане

Застраховане на плащания

Кандидатът за застраховане (износител или доставчик на вътрешния пазар) подава заявка за застраховане по образец.

В заявката кандидатът за застраховане попълва данни за всеки от своите купувачи и описва детайли по търговската сделка.

При подаване на заявката се заплаща такса за проучване на кредитоспособността и определяне на кредитен лимит на всички длъжници, чийто размер е в зависимост от държавата на длъжника. В зависимост от броя на анализираните длъжници кандидатът за застраховане получава отстъпка от таксата за проучване.

След като бъде завършено проучването и анализа на кредитоспособността на купувачите, БАЕЗ изпраща оферта за застраховане, в която са посочени условията за сключване на полица.

Стандартните срокове за разглеждане и отговор на заявката за застраховане са:

–         до 7 дни за длъжници, регистрирани като търговци на територията на Република България;

–         от 10 до 15 дни за длъжници, регистрирани като търговци извън територията на Република България.

При подписването на полицата фирмата заплаща авансово минимална застрахователна премия.

Етапи на застрахователния процес 

Рамкова застрахователна полица

Основният начин на работа в БАЕЗ е на принципа на Рамкова застрахователна полица. С нея клиентът предоставя за застраховане целия портфейл от свои контрагенти (български и чуждестранни), с които работи на отсрочено плащане.

Рамковата застрахователна полица има няколко безспорни предимства:

  • осигурява цялостна финансова стабилност на фирмата;
  • равнището на застрахователната премия е много по-ниско;
  • застрахователният риск се разпределя между всички длъжници, т.е. има възможност в застраховката да бъдат включени и такива длъжници, които са с много висок риск и самостоятелно не биха били приети за застраховане.