Застраховка на банков кредит

Получаването на търговско финансиране на фирмите е от изключително значение и много важен момент в тяхната дейност. Освен застраховка на плащането, БАЕЗ предлага и застраховки на банкови кредити. Те са сред приоритетните продукти на БАЕЗ и поради тази причина тези застраховки се сключват за сметка на държавата, т.е. съгласно Закона за експортното застраховане.

Кредитите, предмет на застраховката, могат да бъдат:

– кредити за предекспортно финансиране – банкови кредити, отпуснати за оборотни средства и с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ.

– кредити, отпускани на малки и средни предприятия.

Застрахован е институцията, отпускаща кредита.

Длъжник по застраховката е кредитополучателят – юридическо лице, регистрирано по Търговския закон на Република България и което е сключило със Застрахования договор за кредит.

Застрахователното събитие настъпва при просрочване на плащане по главницата на банковия кредит, за период по-дълъг от периода на изчакване, посочен в застрахователната полица, вследствие на сбъдване на някой от покритите рискове.

Застрахователното обезщетение се изплаща, когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения кредитен лимит.

Застрахователното покритие включва главницата на банковия кредит и уговорената в Договора за кредит лихва.

Тарифрите числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжника и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху кредитния лимит, включващ главница и уговорената в Договора за кредит лихва.

 

Застраховка на банкова гаранция

Като частен случай на договора за кредит, БАЕЗ може да застрахова и банкови гаранции.

Предмет на застраховката е договорът за издаване на банкови гаранции, издадена във връзка с условия, поставени на български търговец или производител.

Застрахован е банката, която издава гаранцията, а кредитополучател е наредителят по гаранцията и кредитополучател по договора за кредит.

Видовете гаранции, които могат да бъдат застраховани са гаранция за добро изпълнение, гаранция за участие в търг или конкурс, гаранция за авансово плащане, както и други гаранции.