Гърция е вече сред страните, които БАЕЗ застрахова за сметка на държавата

-- На 5 октомври 2015 г. Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5 ал. 1 от Закона за експортното застраховане, с което Гърция се изважда от Списъка на държавите с пазарен риск.

От 13 октомври 2015 г. вземанията от гръцки купувачи ще бъдат застраховани от БАЕЗ съгласно Закона за експортното застраховане, т.е. за сметка на държавата.

Постановлението влиза в сила считано от 13 октомври 2015 г. и от тази дата БАЕЗ има възможността да застрахова плащанията от гръцки купувачи по дейността си съгласно Закона за експортното застраховане, т.е. за сметка на държавата.

 

През последните 2 години Европейската комисия неколкократно предприе действия за изваждане на Гърция от списъка на държавите с пазарни рискове. В становището на Комисията се посочва, че частните застрахователи на експортни кредити ще продължат да бъдат много предпазливи при предоставянето на застрахователно покритие за износа към Гърция или дори напълно могат да се оттеглят от гръцкия пазар. В допълнение Комисията изтъква, че икономическите перспективи за Гърция са се влошили и тези икономически напрежения са повлияли неблагоприятно също и върху доверието на финансовите пазари. Забелязвайки тенденцията на запазване на Гърция извън държавите с пазарен риск и отчитане на влошаване на икономическата ситуация в държавата, БАЕЗ предприе действия по актуализиране на този списък.

Очаква се и в бъдеще действащите частни експортни застрахователи да продължат да не предоставят застрахователно покритие за износа към Гърция или да предоставят такова при наличие на високи рестрикции и възможност за оттеглянето на кредитни лимити във всеки един момент по време на валидността на застрахователните полици.

Поради тази причина БАЕЗ като застрахователна компания, подкрепена от държавата, играе сериозна роля в подкрепата и насърчаването на българските износители на гръцкия пазар. Държавният експортен застраховател е ключов помощник при реализиране на всеки бизнес и основен инструмент на държавата да насърчава и подкрепя износителите и финансирането на износа.

Преминаването на Гърция в списъка на държавите с непазарен риск (съгласно Закона за експортното застраховане) ще:

–          Предостави възможност на българските износители да бъдат по-конкурентни, предоставяйки отсрочено плащане на своите гръцки партньори, тъй като политическата и икономическа нестабилност на гръцката икономика, състоянието на банковия сектор, междуфирмената задлъжнялост и др., няма да позволят на гръцките компании да се разплащат авансово;

–          При наличието на застрахователно покритие българските износители ще могат да предоставят застрахователните полици като обезпечение в полза на търговските банки, което ще повиши тяхната ликвидност. Те ще могат да финансират както производството и покупката на стоки и услуги по своите експортни контракти, така и текущо да регулират своите вземания чрез сконтиране на фактури;

–          Застрахователно покритие по износните сделки за Гърция ще улесни и насърчи българските износители да продължават да насочват стоките си към традиционно експортно ориентиран пазар като Гърция. Липсата на такова покритие на износните сделки за Гърция ще рефлектира върху сумата на реализирания износ към тази държава и би възпрепятствала като цяло търговията, тъй като износителите ще я считат за прекалено рискова и ще се въздържат от експорт. В най-добрия случай биха вложили време и средства за диверсификация на своя износ, като търсят нови партньори и насочат търговските си сделки към други държави, но тъй като това не винаги е възможно, по-скоро биха се въздържали от участие в търговски сделки с гръцки партньори;

–          Застраховането на сделките за Гърция по Закона за експортното застраховане би предоставило на БАЕЗ по-голяма свобода при предоставянето на застрахователно покритие под формата на адекватни кредитни лимити, както и възможността да се предоставят по-приемливи за българските компании условия на застраховане.