Факторинг

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за застраховане на търговски вземания, прехвърлени с договор за
факторинг срещу краткосрочен вътрешен, пазарен или непазарен
търговски риск

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Чл. 1. “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (наречена по-нататък
ЗАСТРАХОВАТЕЛ) застрахова срещу плащане на застрахователна премия търговски
вземания от длъжници на Доставчика, прехвърлени с договор за факторинг на
Застрахования от Доставчика, произтичащи от договори за продажба на
стоки/предоставяне на услуги срещу търговски риск, възникнал на територията на
Република България /вътрешен/, или от договори за износ/изпращания на стоки/услуги
срещу непазарен или пазарен краткосрочен търговски риск при условията на Рамкова
застрахователна полица, съобразно настоящите Общи условия.

Чл. 2. Настоящите Общи условия, Рамковата застрахователна полица (наречена Полица) и
всички допълнителни споразумения към нея, заявката за застраховане и всички приложени
към нея документи и декларациите за месечни доставки или предоставени услуги
представляват един застрахователен договор и се разглеждат заедно, всеки термин или
израз със специфичен смисъл в този договор носят едно и също значение.

Чл. 3. Основни понятия

(1) ЗАСТРАХОВАТЕЛ е „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД.

(2) ЗАСТРАХОВАН е лицето, което сключва застрахователен договор със Застрахователя
и има застрахователен интерес. Застрахован може да бъде лице, регистрирано като
търговец, съгласно Търговския закон на Република България. Застрахованият предоставя
факторинг услуги на Доставчика съгласно Договор за факторинг.

(3) ДЛЪЖНИК, по смисъла на тези Общи условия, може да бъде:
3.1. лице, регистрирано като търговец, съгласно Търговския закон на Република България,
срещу което Застрахованият има търговски вземания, които произтичат от договор/поръчка
за продажба на стоки/предоставяне на услуги, сключен между Длъжника и Доставчика и
прехвърлени с договор за факторинг от Доставчика на Застрахования; или
3.2. лице, регистрирано като търговец извън територията на Република България, в държава
с пазарен риск, срещу което Застрахованият има вземания, които произтичат от договора
за износ/изпращания на стоки/услуги, сключен между Длъжника и Доставчика и
прехвърлени с договор за факторинг от Доставчика на Застрахования;
3.3. лице, регистрирано като търговец в държава извън държавите, определени като
държави с пазарен риск, в списък, обнародван в Държавен вестник, срещу което
Застрахованият има вземания, които произтичат от договора за износ/изпращания на
стоки/услуги, сключен между Длъжника и Доставчика и прехвърлени с договор за
факторинг от Доставчика на Застрахования;

(4) ДЛЪЖНИК е лицето, дължащо плащане на Застрахования по договора за факторинг.

(5) ДЛЪЖНИК не може да бъде:
5.1. при застраховка на търговски риск, възникнал на територията на Република България –
лице, което действа от името и за сметка на Република България като държавен орган или
всяка друга държавна организация на бюджетна издръжка, за които не може да се приложи
процедура по обявяване в несъстоятелност;
5.2. при застраховка на пазарен или непазарен краткосрочен търговски риск – чужда
държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може
да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност.

2
(6) Застрахованият и длъжникът не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(7) ДОСТАВЧИК е продавачът, сключил договори за продажба на стоки/предоставяне на
услуги или договор за износ/изпращания на стоки/услуги с Длъжника, чиито вземания,
произтичащи от Договора, е прехвърлил на Застрахования по договор за факторинг.

(8) КРАТКОСРОЧЕН ТЪРГОВСКИ РИСК е рискът от неплащане на прехвърлени по силата

договор за факторинг, сключен между Доставчика и Застрахования, търговски вземания от
длъжници на Доставчика в следствие на изпълнение на договор за продажба на
стоки/предоставяне на услуги или договори за износ/изпращания на стоки и услуги с
период на отсрочване на плащанията до 2 години, в резултат от сбъдването на някой от
покритите рискове по раздел II, чл. 5 от настоящите Общи условия.

(9) ВЪТРЕШЕН РИСК по смисъла на тези Общи условия е всеки търговски риск за срок до
две години, при който длъжник по договора за продажба на стоки/предоставяне на услуги е
лице по чл. 3, т. 3.1 от Общите условия

(10) ПАЗАРЕН РИСК по смисъла на тези Общи условия е всеки търговски риск за срок до
две години, при който длъжник по договора за изпращания на стоки/услуги е лице по чл. 3,
т. 3.2 от Общите условия

(11) НЕПАЗАРЕН РИСК по смисъла на тези Общи условия е всеки търговски риск за срок
до две години, при който длъжник по договора за износ на стоки/услуги е лице по чл. 3, т.
3.3 от Общите условия

(10) КРЕДИТЕН ЛИМИТ (ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА) е максималният размер на
покритие от Застрахователя на плащанията по прехвърлените вземания в полза на
Застрахования към определен длъжник във всеки един момент по време на действие на
застрахователния договор.

(12) ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА на стоки/предоставяне на услуги или договор за
износ/изпращания на стоки и услуги е действителен договор, сключен между Доставчика и
Длъжника за доставка на стоки/предоставяне на услуги или за износ/изпращания на стоки
или услуги срещу отсрочено плащане до 2 години.

(13) ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ е съглашение между Доставчика и Застрахования (в
качеството му на фактор, предоставящ факторинг услуга по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 12 от
Закона за кредитните институции), с който Доставчикът прехвърля търговските си
вземания за продажната цена или цената за предоставената услуга на Застрахования, който
се задължава да я събере. Факторингът е цесия на вземане за цената по договор за продажба
на стоки/предоставяне на услуги или договор за износ/изпращания, която се сключва с цел
събиране на търговското вземане и покриване на риска от неплатежоспособността на
Длъжника от фактора.

(14) ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ е цената на застрахователната услуга и се определя
от Застрахователя в зависимост от оценката на риска за длъжника, покритите рискове,
сроковете и условията на застрахователния договор.

(15) ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ е възстановяването от Застрахователя на
претърпените от Застрахования щети, вследствие на настъпило застрахователно събитие в
рамките на уговорените в Полицата кредитни лимити. Застрахователното обезщетение не
3

може да надвишава 90 % от кредитния лимит, освен ако в Полицата е уговорено друго.

(16) САМОУЧАСТИЕ е поемането от Застрахования на част от отговорността в случай на
настъпване на застрахователно събитие. Застрахованият няма право да сключва друга
застраховка за този дял. Самоучастието на Застрахования е най-малко 10 % от размера на
всяка една щета.

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Предмет на застрахователното покритие

Чл. 4. (1) Предмет на застрахователното покритие, съгласно настоящите Общи условия са
прехвърлени с договор за факторинг търговски вземания на Застрахования от доставчика,
произтичащи от договори за продажба на стоки/предоставяне на стоки/услуги или договори
за износ/изпращания на стоки и услуги, сключени при условията на отсрочено плащане до
2 години. Със Специални условия в Полицата може да бъде уговорено покритие и при други
условия на плащане.

(2) Застрахователното покритие не обхваща вземанията на Застрахования по договори
факторинг, когато договорите за продажба са сключени при условията на:
1. 100 % авансово плащане;
2. акредитив – неотменяем и потвърден от банка, получила лиценз за извършване на банкова
дейност, съгласно Закона за кредитните институции.

(3) Застрахователното покритие не обхваща суми, които не съставляват плащане по
смисъла на ал. 1, в това число: лихва за забава, неустойки, глоби и пропуснати ползи,
дължими във връзка с неизпълнение на договора за продажба на стоки/предоставяне на
услуги или договори за износ/изпращания на стоки/услуги от страна на длъжника.

Покрити рискове

Чл. 5. Застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията на
Застрахования по договори за факторинг, застраховани при условията на сключения
съгласно настоящите Общи условия застрахователен договор срещу посочените по-долу
рискове:

(1) НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ДЛЪЖНИКА, имаща смисъл на:

1. обявяване на длъжника в несъстоятелност или откриване на процедура за обявяване на
длъжника в несъстоятелност със съдебно решение при условие, че вземанията на
Застрахования по договора за факторинг са включени в списъка на кредиторите на
длъжника, изготвен от синдика;

2. обявяване на длъжника в ликвидация или откриване на процедура за ликвидация на
длъжника със съдебно решение или административен акт, при условие, че вземанията на
Застрахования по договора за факторинг са включени в списъка на кредиторите на
длъжника;

3. друго съдебно уреждане на задълженията на длъжника, при условие, че вземанията на
Застрахования са включени в това съдебно уреждане;

4. извън съдебно уреждане на задълженията на длъжника, при условие, че вземанията на
4

Застрахования са включени в това извън съдебно уреждане и Застрахованият участва в
него с изричното писмено съгласие на Застрахователя;

(2) ЗАБАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ОТ ДЛЪЖНИКА, имащо смисъл на забавяне на
дължимо плащане по договор за продажба на стоки/предоставяне на услуги или по
договори за износ/изпращания на стоки/услуги, от страна на длъжника, за период подълъг
от периода
на
изчакване.

 

(3) Застрахователят не осигурява застрахователно покритие на вземанията на Застрахования
от Доставчици по договори за несъщински факторинг, който риск не е предмет на
застрахователното покритие, съгласно настоящите Общи условия.

Изключени рискове

Чл. 6. Съгласно настоящите Общи условия тази застраховка изключва всички преки или
косвени щети, резултат от сбъдването на риск, който не е покрит риск по смисъла на чл. 5, в
това число:

1. неплащане от страна на длъжника поради неуредени задължения на Доставчика към него;

2. едностранно прекратяване на договора за продажба на стоки/предоставяне на услуги или
на договори за износ/изпращания на стоки/услуги, от длъжника в случаите на неизпълнение
на задължение на Доставчика поради причина, за която той отговаря;

3. неизпълнение, частично или неточно изпълнение на договора за продажба на стоки/
предоставяне на услуги или на договора за износ/изпращания на стоки/услуги, или други
споразумения, сключени във връзка с изпълнението на договора от Доставчика, негов
подизпълнител или други лица, с които той съвместно изпълнява част или целия договор;
умишлени действия или бездействие от страна на Доставчика или на негов представител,
препятстващи изпълнението на договора за продажба на стоки/предоставяне на услуги или
договор за износ/изпращания на стоки/услуги;

4. нарушаване или неизпълнение от страна на Доставчика, на негов представител или
подизпълнител, при застраховка на търговски риск, възникнал на територията на Република
България, на действащото законодателство в Република България, свързано с изпълнението
на договора за продажба на стоки или предоставяне на услуги или извършването на
плащанията по него;

5. нарушаване или неизпълнение от страна на Доставчика, при застраховка на пазарен или
непазарен краткосрочен търговски риск, на:
а) действащото законодателство в Република България, в транзитните държави и държавите,
свързани с изпълнението на договора за износ/изпращания или извършването на плащанията
по него;
б) разпоредбите на Особена част, Глава 8, Раздел IV /Подкуп/ от Наказателния кодекс на
Република България, в това число и актове на Правителството или на други административни
органи, отнасящи се до борбата с подкупването, включително и подкупването на чужди
длъжностни лица в международните търговски сделки, когато това е свързано с подготовката,
сключването и изпълнението на договора за износ/изпращания на стоки и услуги;

6. нарушаване или неизпълнение от страна на Застрахования, негов представител или
подизпълнител на:
а) действащото законодателство в Република България, свързано с изпълнението на договора
5

за факторинг или извършването на плащанията по него;
б) условията на застрахователния договор;

7. Форсмажорни обстоятелства, дължащи се на природни сили или човешка дейност като:
земетресение, изригване на вулкан, наводнение, в резултат на природно бедствие, ураган,
пожар с характер на природно бедствие и други събития със сравним ефект; йонизираща
радиация или замърсяване с радиоактивни или токсични вещества или отпадъци и други
екологични бедствия;

8. Политически събития като: война, революция, преврат, граждански безредици, стачки и
други събития със сравним ефект; обявяване на общ мораториум върху плащанията или
промени в режима на плащанията; приемане или изменение на нормативни актове или
решения на правителство или на друг орган, които препятстват изпълнението на
задълженията по договора за продажба на стоки/предоставяне на услуги или по договора за
износ/изпращания на стоки и услуги.

Дата на настъпване на застрахователното събитие

Чл. 7. (1) За дата на настъпване на застрахователното събитие, възникнало в резултат на
сбъдването на покрит риск, съгласно настоящите Общи условия се счита съответно:

1. датата на обявяване на съдебния акт в Търговския регистър в случая на чл. 5, ал. 1, т.
1 или т. 2, или датата на съдебния акт в случая на чл. 5, ал. 1, т. 3, или датата на
извънсъдебния акт в случая на чл. 5, ал. 1, т. 4.

2. датата, на която изтича периода на изчакване в случая на чл. 5, ал. 2. Периодът на
изчакване е 4 месеца, освен ако в Полицата не е уговорено друго. Началото на периода
на изчакване е датата на получаване от Застрахователя на декларация за просрочено
плащане по чл. 18, ал. 1 от настоящите Общи условия.

3. В случаите, при които Застрахованият е изпратил декларация за просрочено плащане
по чл. 18, ал. 1 от настоящите Общи условия и в периода на изчакване е настъпило едно
от застрахователните събития по чл. 7, ал. 1, т. 1, датата на настъпване на
застрахователното събитие се определя по чл. 7, ал. 1, т. 1.

(2) В случаите, когато периодът на изчакване изтича след изтичане периода на валидност на
застрахователния договор, настъпилото застрахователно събитие се счита от Застрахователя
за действително, при условие, че съответните търговски фактури са били издадени в периода
на валидност на застрахователния договор и прехвърлени с договор за факторинг на
Застрахования. Такова застрахователно събитие се счита за настъпило в резултат на
сбъдването на покрит по застрахователната полица риск и за него Застрахователят дължи
застрахователно обезщетение при наличие на предпоставките съгласно настоящите Общи
условия.

Кредитен период

Чл. 8. (1) По смисъла на тези Общи условия кредитен период е периодът от датата на

издаване на фактурата от доставчика, съгласно договора за продажба на стоки/
предоставяне на услуги или договор за износ/изпращания на стоки/услуги, с което се
прехвърля собствеността върху тях, до датата на плащане на стоките, уговорена в договора.
Максималният кредитен период за всеки длъжник се посочва в Полицата.
6
(2) Когато се дължи плащане за предоставени услуги кредитният период е периодът от
датата на фактуриране на услугата до датата на плащане, уговорена в договора за
предоставяне на услуги.

(3) Застрахованият може да удължи кредитния период за всяко отделно плащане до
максималния кредитен период, посочен в Полицата за съответния длъжник, ако не е
уговорено друго в Полицата, като уведоми за това Застрахователя в 3-дневен срок от
настъпване на първоначално определената дата на плащане.

(4) Застрахованият е длъжен предварително да получи писменото съгласие на
Застрахователя за удължаване на максималния кредитен период, приет за застраховане за
всеки длъжник. Застрахователят има право да преразгледа условията на Полицата, ако

приеме за застраховане прехвърлени на Застрахования вземания по договор с удължен
максимален кредитен период. В случай на удължаване на максималния кредитен период
удължаването има действие занапред.

Кредитен лимит

Чл. 9. (1) Определяне на кредитен лимит.
Кредитният лимит и периодът на неговата валидност за всеки длъжник, се определят от
Застрахователя въз основа на заявката за застраховане. Определеният, в български лева,
кредитен лимит и периодът на неговата валидност се посочват в Полицата.

(2) Повишаване на кредитен лимит.
Застрахованият има право в писмен вид да поиска повишаване на кредитния лимит за всеки
длъжник. Застрахователят разглежда молбата на Застрахования и по своя преценка
повишава или отказва да повиши кредитния лимит. Застрахователят е длъжен писмено да
уведоми Застрахования за своето решение.

(3) Понижаване или отнемане на кредитен лимит.
Застрахователят има право, при изменение на естеството и размера на риска, да понижи
или отнеме кредитния лимит за всеки длъжник. За понижаването или отнемането на
кредитния лимит Застрахователят е длъжен писмено да уведоми Застрахования.
Първоначално определеният кредитен лимит остава в сила до датата на получаване на
уведомяването.

Размер на застрахователно обезщетение

Чл. 10. (1) Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователното събитие в
резултат на сбъдване на покритите по Полицата рискове да обезщети Застрахования за
всяка призната от Застрахователя щета в уговорените в Полицата граници.

(2) Процентът на застрахователно обезщетение не може да надвишава 90 % от всяка щета,
освен ако не е уговорено друго в Полицата.

(3) Незастрахованият процент от риска се поема от Застрахования и не може да бъде
прехвърлян към друг застраховател.

(4) В случай, че сумата от всички щети, причинени от даден длъжник, надвишава размера на
кредитния лимит (застрахователната сума), определен в Полицата за съответния длъжник,
Застрахователят се задължава да обезщети Застрахования до максимално допустимия размер
на кредитния лимит, съгласно чл. 3, ал. 10.
7

(5) При настъпване на застрахователно събитие по отношение на вземания на Застрахования
по договори за факторинг, осъществени съгласно условията на настоящата рамкова полица
спрямо длъжник, който и към момента на началото на валидност на настоящата рамкова
полица има текущи, но застраховани съгласно Общите условия, задължения към
застрахования, то отговорността на Застрахователя при изплащане на дължимото
застрахователно обезщетение се ограничава и едновременно не може да бъде повече от
остатъка от максималния размер на дължимо застрахователно обезщетение съгласно
рамковата полица, в периода на валидност на която, цитираните по-горе текущи задължения
са възникнали, нито повече от максималния размер на дължимо застрахователно
обезщетение по настоящата рамкова полица.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

Сключване на застрахователна полица

Чл. 11. (1) Застрахователната полица е неразделна част от застрахователния договор и се
сключва в писмена форма.

(2) Полицата се издава на основание заявка за застраховане по образец, отправена писмено
до Застрахователя от кандидата за застраховане, в която последният е длъжен да посочи
всички обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа са могли да
му бъдат известни и имат значение за оценката на размера и естеството на риска и за
сключването на застрахователния договор. При съзнателно или поради небрежност
неизпълнение на това задължение от страна на Застрахования, Застрахователят има право
да откаже частично или изцяло да изплати обезщетение, ако неточно обявеното или
премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на застрахователното
събитие.

(3) Периодът на валидност на застрахователния договор се посочва в Полицата.

(4) Полицата влиза в сила в 00.00 ч. на датата посочена в нея и при условие, че е платена
минимална премия. Полицата изтича в 24.00 ч. на датата посочена в нея.

(5) Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на
указания в Полицата адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаването
на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя съобщенията, изпратени
от него на адреса на Застрахования, обявен в полицата, се смятат за връчени и получени от
Застрахования с всички предвидени в закона и застрахователния договор правни
последици.

Чл. 12. (1) Застрахованият е длъжен да предложи за застраховане всички вземания
произтичащи от договора за факторинг със съответния доставчик и одобрения от
Застрахователя длъжник, осъществени в периода на действие на Полицата и отговарящи на
условията, посочени в нея и настоящите Общи условия. При неизпълнение на това
задължение Застрахователят има право да коригира дължимото застрахователно
обезщетение с коефициент, получен като съотношение на платената премия към цялата
премия, дължима за извършените доставки или предоставените услуги, отговарящи на
условията, посочени в Полицата.

(2) Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя за всички съществени
обстоятелства, водещи до промяна на естеството и размера на риска към длъжника
8

незабавно, но не по-късно от 3 дни след узнаването им. За съществени се смятат
обстоятелствата, за които Застрахователят е поставил писмено въпрос. При съзнателно или
поради небрежност неизпълнение на това задължение от страна на Застрахования,
Застрахователят има право да откаже частично или изцяло да изплати обезщетение, ако
неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването
на застрахователното събитие.

(3) При промяна на естеството и размера на риска Застрахователят има право да преразгледа
условията по Полицата, включително да прекрати действието й.

Изменение и допълнение на Полицата

Чл. 13. Всички изменения и допълнения към Застрахователния договор се правят по
взаимно съгласие между Застрахователя и Застрахования в писмена форма.

Прекратяване на Полицата

Чл. 14. (1) Освен по причини, посочени в закона, Полицата се прекратява в следните
случаи:

1. По взаимно съгласие между Застрахования и Застрахователя изразено в писмено
споразумение. Датата, от която влиза в сила прекратяването на застрахователния договор
се указва в споразумението.

2. Едностранно от Застрахователя, считано от датата на влизане в сила на застрахователния
договор и без право на връщане на застрахователната премия при неизпълнение на
задълженията по застрахователния договор или при опит за измама.

3. Едностранно от Застрахования до 7 дни след нейното сключване, като Застрахованият
уведоми писмено Застрахователя за това при условие, че не е имал и няма да има претенции
за изплащане на застрахователно обезщетение. В този случай Застрахователят задържа 10%
от платената минимална застрахователна премия за покриване на административни разходи.

4. При откриване на процедура за обявяване на Застрахования в несъстоятелност или
ликвидация, при поставяне под особен надзор или прекратяване на дейността му. За дата
на прекратяване на Полицата се счита датата на съдебното решение или друг акт,
удостоверяващ настъпването на тези събития.

(2) Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя най-късно в 7-дневен срок
от настъпването на изброените събития по ал. 1, т. 4. Застрахователят не се освобождава от
своето задължение да изплати обезщетение за прехвърлените вземания по застрахованите
договори, за факторинг, осъществени до датата на прекратяване на Полицата.
Застрахователят по своя преценка може да остави Полицата в сила, като си запазва правото
да преразгледа условията по нея.

(3) Ако Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при
което Застрахователят не би сключил договора, ако беше знаел за него, Застрахователят
може да прекрати договора. Застрахователят може да упражни това право в едномесечен
срок от узнаване на обстоятелството. В този случай Застрахователят задържа платените
премии и има право да иска плащането им за периода до прекратяване на договора.

(4) Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано обстоятелство е от такъв характер,
9

че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска
изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаването на
обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен
срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по ал. 3.
Застрахователна премия и такси

Чл. 15. (1) Застрахованият е длъжен да плати застрахователна премия за носения от
Застрахователя риск. Размерът на застрахователната премия се посочва в Полицата.

(2) Дължимата от Застрахования застрахователна премия се изчислява на базата на
месечните декларации за прехвърлени вземания в полза на Застрахования по
застрахованите договори за факторинг.

(3) Застрахованият е длъжен да заплати застрахователната премия най-късно в петдневен
срок от получаването на сметката, издадена от Застрахователя.

(4) При неплащане на текущата премия Застрахователят може да измени условията по
договора или да го прекрати едностранно. Застрахователят може да упражни тези права не
по-рано от 15 дни от деня, в който Застрахованият е получил писмено предупреждение. В
случай на прекратяване на договора Застрахователят не дължи връщане на платената до
момента премия.

(5) При сключване на Полицата Застрахованият е длъжен да плати минимална
застрахователна премия, определена от Застрахователя за покриване на административни
разходи. Застрахователната премия, изчислявана на база месечните декларации, подавани
от Застрахования, се приспада от платената минимална застрахователна премия до нейното
изчерпване. Дължимата от Застрахования минимална застрахователна премия се изчислява
на базата на 100 (сто) % от одобрените от Застрахователя кредитни лимити, освен ако не е
уговорено друго. В случай, че начислената застрахователна премия за периода на действие
на Полицата е по-ниска от минималната застрахователна премия, остатъкът й не се връща
на Застрахования. Минималната застрахователна премия по застраховката ще бъде платена
в 5-дневен срок от датата на сключване на Полицата, освен ако друго не е уговорено в
Полицата.

(6) Разсрочените вноски от минимална застрахователна премия стават незабавно изискуеми
в случай, че застрахователното събитие настъпи преди същите да са издължени изцяло от
Застрахования. Ако прецени, Застрахователят може да удържи размера на неиздължените
вноски от минимална застрахователна премия от размера на застрахователното обезщетение.

(7) При представяне на заявка за застраховане Застрахованият е длъжен да заплати такса за
определянето на кредитен лимит за всеки длъжник, съгласно Тарифата на Застрахователя.
Застрахованият е длъжен да заплати такса за актуализация на кредитния лимит след
сключване на Полицата, ако е поискал повишаване на кредитния лимит по чл. 9, ал. 2

Деклариране на месечните доставки или предоставените услуги

Чл. 16. (1) Застрахованият е длъжен в 10-дневен срок от началото на всеки месец, да
представи на Застрахователя декларация по образец за всички прехвърлени вземания в
полза на Застрахования, осъществени по застрахования договор за факторинг през
предходния календарен месец. При забава в изпълнението на това задължение
Застрахователят има право да откаже да приеме за застраховане недекларираните в
указания срок доставки във връзка с прехвърлените вземания.
10

(2) В случай на настъпване на застрахователно събитие, отнасящо се до вземания по

недекларирани с декларация по ал. 1 и неприети за застраховане от Застрахователя,
Застрахователят не дължи изплащането на застрахователно обезщетение.

(3) Застрахователят си запазва правото да извършва периодични проверки с цел
установяване достоверността на декларираните данни.

IV. ОЧАКВАНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Уведомяване за очаквано застрахователно събитие

Чл. 17. Застрахованият е длъжен да действа с грижата на добър търговец с оглед
предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно
събитие, като съгласува действията си със Застрахователя и изпълнява дадените от него
указания. При неизпълнение на това задължение Застрахователят има право да откаже,
частично или изцяло, изплащането на обезщетение.

Чл. 18. (1) Застрахованият е длъжен в 30-дневен срок от датата на просрочване на плащане
да представи на Застрахователя декларация по образец за просроченото плащане. При забава
в изпълнението или неизпълнение на това задължение, Застрахователят има право да откаже,
частично или изцяло, изплащането на обезщетение по недекларираните в указания срок
просрочени вземания на Застрахования по договори за факторинг.

(2) Застрахованият е длъжен при просрочване на плащане:

1. Да изпрати до длъжника поне две напомнителни писма до момента на представяне на
декларация за просрочено плащане по ал.1.;

2. Да предприеме необходимите правни и фактически действия, необходими за
получаване на просрочените прехвърлени на Застрахования вземания по договори за
факторинг, съгласно договора за факторинг и разпоредбите на действащото
законодателство.

3. Да не участва без изричното съгласие на Застрахователя в споразумения за уреждане
на просроченото плащане;

4. Да не се отказва без изричното съгласие на Застрахователя от свои права, гаранции и
други обезпечения, свързани с просроченото плащане, както и да ги прехвърля на
трети лица;

5. Да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си срещу длъжника, неговите
гаранти или други трети лица.

(3) При нарушение на задълженията по предходната алинея Застрахователят може частично
или изцяло да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

(4) След получаване на уведомлението по ал. 1 на настоящия член Застрахователят може
да отнеме кредитния лимит на Застрахования към съответния длъжник. В този случай,
действието на застрахователната полица по отношение на просрочените прехвърлени на
Застрахования вземания по договори за факторинг, за които е представена декларация за
просрочено плащане от страна на Застрахования не се прекратява. Застрахователят не
11

обезщетява Застрахования за щети по договори за факторинг, осъществени след този
момент.

(5) След получаване на информация за очаквано застрахователно събитие, Застрахователят,
с разрешението на Застрахования, може да предприеме действия с оглед предотвратяване
или ограничаване размера на щетата. Застрахованият е длъжен да съдейства на
Застрахователя като му предостави всички притежавани документи във връзка със
сключването и изпълнението на договора за факторинг и договора за доставка на стоки/
предоставяне на услуги или договора за износ/изпращания, предоставени/осъществени от
Доставчика, както и с евентуално учредените обезпечения и/или гаранции, така че да
осигури своевременно възможност на Застрахователя да предприеме правни и/или
фактически действия по получаване на просрочените вземания и ограничаване размера на
щетата.

(6) Упоменатите в ал. 5 права на Застрахователя ще се прилагат и по отношение на щети
или части от тях, които не се покриват от Полицата, при условие, че тези щети са
възникнали или са свързани с договори за факторинг и договори за продажба на стоки или
предоставяне на услуги, покрити от застрахователната Полица.

Разходи за предотвратяване и ограничаване на щетите

Чл. 19. Всички предварително съгласувани със Застрахователя разходи, свързани с
предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно
събитие се поемат от Застрахователя и Застрахования в съответствие с поетия от всеки от
тях процент от застрахования риск, указан в Полицата.

V. УРЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

Предявяване на претенция за застрахователно обезщетение

Чл. 20. (1) При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
1. Да изпрати на Застрахователя, в 14-дневен срок от настъпването на застрахователното
събитие, претенция за застрахователно обезщетение по просрочените прехвърлени на
Застрахования вземания по договори за факторинг в хронологичен ред от датата на падежа
им и по образец, изготвен от Застрахователя. При неспазване на този срок Застрахователят
има право да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.

2. Да депозира в срока по т. 1 пред Застрахователя Претенция за застрахователно
обезщетение /по образец на Застрахователя/, ведно със следните документи:

 Екземпляр от договор с длъжника и/или поръчка – заверено за вярност с оригинала
копие;
 Претендираната и застрахована фактура/и, както и съпътстващите доставката
документи /Приемно-предавателен протокол; сертификати за качество, в случай, че
изпълнението на доставката е изисквало, снабдяването с такива и др./ – заверени за
вярност с оригинала копия;
 Потвърждение за приемане на стоките или услугите по договора за доставка от страна
на длъжника – заверено за вярност с оригинала копие;
 Заверено за вярност с оригинала извлечение от счетоводната система на Застрахования
за получени суми от длъжника за периода: от датата на издаване на претендираната
фактура до датата на настъпване на застрахователното събитие. В случаите, в които
претендираните фактури са повече от една, извлечението от счетоводната система
12

следва да обхваща период, чиято начална дата е най-ранната дата на издаване на
фактура от Доставчика която е застрахована от Застрахователя;
 Напомнителни писма, изготвени от застрахования до длъжника по отношение на
дължимите вземания, както и документ, доказващ изпращането им /съгл. чл. 18, ал. 2
т. 1 от Общите условия/ – оригинали;
 Документи по допълнително обезпечение и/или гаранции по застрахованото вземане;
 Документи по съществуващо възражение за неточно в качествено и/или количествено
отношение изпълнение на застрахованата доставка/услуга;
 При настъпване на застрахователно събитие по чл. 5, ал. 1:
– В случаите по чл. 5, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 от Общите условия – съдебно решение
или друг съдебен документ, удостоверяващ настъпването на
застрахователното събитие – заверени за вярност с оригинала копия;
– Документ, удостоверяващ вписването на вземанията на Застрахования в
списъка на кредиторите на длъжника по чл. 5, ал. 1 на Общите условия –
заверено за вярност с оригинала копия;
– В случаите на открито производство по несъстоятелност се представя списък
с приетите от синдика вземания по чл. 686, ал. 1 от ТЗ и/или списък с
допълнително приетите от синдика вземания – заверено за вярност с оригинала
копие;
– В случаите на спряно производство по несъстоятелност едновременно с
решението за откриване на производството по несъстоятелност не се представя
документ, удостоверяващ вписването на вземанията на Застрахования в списъка
на кредиторите на длъжника– заверено за вярност с оригинала копие;
– В случаите по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Общите условия нотариално заверен, в
страната на длъжника, документ за извънсъдебното уреждане на неговите
задължения.

Застрахователят има право да изиска за вътрешна констатация, а Застрахованият е длъжен
да представи в разумен срок оригиналите или нотариално заверен препис на онези от
гореизброените документи, които е депозирал пред Застрахователя под формата на
заверено за вярност с оригинала копие. След като Застрахователят извърши вътрешната
констатация посредством свой компетентен служител оригиналите на документите се
връщат на Застрахования.

3. Да осигури достъп на Застрахователя или упълномощен представител до всички архиви,
счетоводни документи, доказателства и друга информация относно предявената претенция
за щета и да сътрудничи на Застрахователя за изясняване на причините, довели до тази
щета.
4. Да изброи изчерпателно всички права, гаранции и други обезпечения, свързани с
просроченото плащане.
5. Да осигури правилното упражняване на всички права, гаранции и други обезпечения
срещу трети лица като представи навреме всички притежавани документи и изпълни
всички формалности за осъществяване правата срещу трети лица. В противен случай
Застрахователят може да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното
обезщетение.
6. Да докаже изпълнението на задълженията на доставчика по договора за продажба на
стоки/предоставяне на услуги или по договора за износ/изпращания и да представи
необходимите документи, доказващи приемането на стоките или предоставянето на
услугите на длъжника.
7. Да посочи мерките предприети с цел предотвратяване или ограничаване размера на
щетата.

13

(2) Застрахователят има право да прецени и изиска допълнителни документи, с оглед
доказване или удостоверяване на определени обстоятелства по застрахования
договор/поръчка, имащи пряко отношение към изпълнението задълженията на
застрахования и/или длъжника, или тяхното изменение.

(3) Тежестта на доказване датата на настъпване и вида на застрахователното събитие, във
връзка с което Застрахования претендира застрахователно обезщетение, е на
Застрахования. Застрахованият е длъжен да представи на Застрахователя документи,
доказващи датата на настъпване и вида на застрахователното събитие. Неизпълнението от
Застрахования на задължението по предходното изречение се счита от Застрахователя за
значително с оглед неговия интерес.

(4) При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен:

1. Да констатира дали настъпилото събитие е в резултат на сбъдването на покрит по
застрахователната полица риск;
2. Да констатира точния размер на претърпените загуби и вреди от настъпилото
застрахователно събитие;
3. В едномесечен срок от депозиране на претенцията за застрахователно обезщетение и
представяне на всички необходими документи за уреждане на щетата да изплати
застрахователното обезщетение.

(5) Срокът по ал.4, т.3 се удължава със срока за получаване на изисканите по реда на ал.2
документи.

Застрахователно обезщетение

Чл. 21. (1) Застрахователното обезщетение за всяка щета е до размера на определения в
Полицата процент на застрахователно обезщетение от щетата.

(2) При изчисляване размера на щетата, от размера на просрочените прехвърлени на
Застрахования вземания по търговските фактури се изваждат:

1. всички суми получени от:
а/ длъжника или трето лице;
б/ реализация на гаранции и други обезпечения по договора за продажба на стоки/
предоставяне на услуги или по договора за износ/изпращания на стоки и услуги, по който
е просрочено вземането;
2. недекларираните и отговарящи на условията посочени в Полицата прехвърлени на
Застрахования вземания по търговските фактури.

(3) В случай на неизпълнение на задължението на Застрахования да предложи за
застраховане всички прехвърлени вземания по договора за Факторинг с конкретния
длъжник, осъществени в периода на действие на Полицата и отговарящи на условията
посочени в нея и настоящите Общи условия, Застрахователят има право да коригира
дължимото застрахователно обезщетение с коефициент, получен като съотношение на
платената премия към цялата дължима премия за реализираните и отговарящи на
условията, посочени в Полицата договори.

(4) В случай, че не е възможно да се установи дали сумите по ал. 2, т. 1, б. “а” и “б” се
отнасят към застраховани или незастраховани вземания, тези суми се разпределят
пропорционално на дела им в общия размер на застрахованите и незастрахованите
14

вземания на Застрахования по договори за факторинг.

Чл. 22. В случай, че след изтичане на 6 месеца от настъпване на застрахователното събитие
размерът на щетата не може да бъде определен или има спор по изпълнението на договора
за доставка, Застрахователят може да изплати предварително обезщетение в определен от
него размер. Когато окончателно определеният размер на щетата е по-нисък от
предварително изплатеното обезщетение Застрахованият е длъжен да върне разликата
заедно с лихвите в 15-дневен срок.

VІ. ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ)

Определяне на трето ползващо се лице по Полицата

Чл. 23. (1) При сключване на Полицата, както и по всяко време на действието й
Застрахованият, със съгласието на Застрахователя, може да определи трето ползващо се
лице по нея и при настъпване на застрахователно събитие Застрахователят да заплати на
третото ползващо се лице дължимото застрахователно обезщетение. Прехвърлянето на
правото на получаване на застрахователно обезщетение в полза на трето лице не
освобождава Застрахования от неговите задължения към Застрахователя.

(4) В полицата или в допълнителното споразумение към нея, с което се определя трето
ползващо се лице задължително се посочват наименованието и адреса/седалището на
същото.

Встъпване в правата на Застрахования

Чл. 24. (1) С плащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в
правата на Застрахования срещу длъжника – до размера на платеното обезщетение и
обичайните разноски, направени за неговото определяне.

(2) Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си
срещу длъжника, неговите гаранти или други трети лица след изплащане на
застрахователното обезщетение и да съдейства на Застрахователя при упражняване на тези
права.

Възстановяване на изплатеното застрахователно обезщетение
Чл. 25. (1) Застрахованият е длъжен да уведоми за и да заплати на Застрахователя всички
суми, получени от длъжника или от трето лице, или от реализацията на гаранции по
прехвърлени на Застрахования вземания, за които е било изплатено обезщетение.
Уведомяването и възстановяването на сумите се извършва в 10-дневен срок от
получаването им.

(2) Сумите, получени по ал. 1 се разпределят между Застрахования и Застрахователя
съгласно Търговския закон на Република България.

(3) В случай, че не е възможно да се установи дали сумите по ал. 1 се отнасят към
застраховани или незастраховани вземания на Застрахования по договори за факторинг,
тези суми се разпределят пропорционално на дела им в общия размер на застрахованите и
незастрахованите вземания на Застрахования по договори за факторинг.

15

Връщане на изплатеното застрахователно обезщетение

Чл. 26. Застрахованият е длъжен да върне изплатеното от Застрахователя обезщетение, в
случай, че то е изплатено без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало
основание. Застрахованият трябва да върне в десетдневен срок от датата на получаване на
писмена покана от Застрахователя изплатеното застрахователно обезщетение, ведно със
законната лихва за забава, считано от датата на изплащане на застрахователното
обезщетение до момента на окончателното й изплащане.

VIІ. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 27. Правата по полицата се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на
настъпване на застрахователното събитие, съгласно чл. 378, ал. 1 от Кодекса за
застраховането.

Чл. 28. Възникналите спорове между Застрахованият и Застрахователят ще се решават по
споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското
законодателство на Република България от компетентния съд в гр. София.

Чл. 29. Застрахованият и Застрахователят са длъжни да пазят в тайна сведенията и фактите,
които са им станали известни в това им качество.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на дружеството с Протокол № 353 /09.08.2017 г.