КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА СКОРИНГ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТЕН ЛИМИТ НА БАЕЗ ЕАД

ОБЯВА

ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА

СКОРИНГ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТЕН ЛИМИТ НА БАЕЗ ЕАД

 

БАЕЗ ЕАД обявява конкурс за изграждане, внедряване и поддръжка на  Скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит.

 

Предметът на конкурса е изграждане, внедряване и поддръжка на програмен продукт, който следва да осигури автоматизация на дейностите по оценка на кредитния риск, осъществявани в БАЕЗ ЕАД, чрез единно стандартизирано софтуерно решение, включващo оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит на купувачите на кандидата за застраховане, въз основа на Скоринг модел.

 

Предложеният Скоринг модел и алгоритъм трябва да дава оценка на кредитния риск на купувачите на кандидата за застраховане, както и на съответния кандидат за застраховане, отчитайки политическите и търговски рискове на държавата на купувача, както и спецификите на сектора, в който той оперира.

 

Моделът следва да обхваща цялата налична информация за купувача и кандидата за застраховане, включително информация относно морал на плащане, финансова и търговска информация, идваща от външни и вътрешни източници (исторически данни на застрахователя, както и информация предоставена от външни кредитни агенции и регистри).

 

Изискванията, на които трябва да отговаря Скоринг моделът са както следва:

  • Процесът по оценка на кредитния риск трябва да включва следните три фази – определяне на скоринг, кредитен рейтинг и определяне на индивидуален кредитен лимит в зависимост от договорения кредитен период между купувача и кандидата за застраховане и на общ кредитен лимит за купувача.
  • Алгоритмите за определяне на кредитен лимит за краткосрочен търговски риск и за средносрочен и дългосрочен риск трябва да са базирани на нивото на риск на купувача, отчитайки ограниченията и лимитната рамка по отношение на нивото на максимална експозиция, която може да се поеме от застрахователя.
  • Моделът следва да се базира и да отчита цялата налична финансова информация за купувача на кандидата за застраховане, моралът му на плащане на база на исторически данни на застрахователя или информация предоставена от външни кредитни агенции, наличие на предходни взаимоотношения между купувача и на кандидата за застраховане, спецификите на сектора, в който оперира купувача, както и риска на държавата, в която оперира купувача.

Моделът следва да се калибрира и валидира на база комбинация от данни относно историческото представяне на портфейла на застрахователя, както и от външно предоставени данни от доставчика (данни за представянето, моралът на плащане и платените щети).

 

Допълнителни изисквания към изграждането на информационната система:

  • Бизнес процесите трябва да бъдат проектирани независимо един от друг с цел надграждане, разширяване и обслужването им;
  • Скоринг моделът трябва да е максимално параметризируем и да позволява настройка и промяна на параметрите през администраторски (потребителски) интерфейс;
  • Моделът трябва да бъде гъвкав и лесно адаптивен, при промени в нормативната, бизнес и технологична среда, водещи до промени в бизнес процесите.

 

Компаниите следва да могат да предоставят:

  • Изграждане и внедряване на посочените по-горе функционалности и автоматизирането им;
  • Тестване и валидиране на Скоринг модела;
  • Обучение на персонала за работа с модела;
  • Поддръжка и развитие на Скоринг модела.

 

Целта на обявата е избор на компании, които да бъдат допуснати до конкурса за избор на доставчик за изграждане, внедряване и поддръжка на Скоринг модел за оценка на краткосрочен търговски риск и на средносрочен и дългосрочен риск на купувачи на кандидати за застраховане на БАЕЗ ЕАД.

 

Компаниите, които желаят да бъдат допуснати до конкурса следва да подадат заявление за участие по образец. Заявлението се подава в оригинал на адреса на управление на БАЕЗ ЕАД:

БАЕЗ ЕАД

Гр. София 1301

Бул. Ал. Стамболийски №55, ет.1

 

Срок за подаване на документи: 28.02.2019г.

 

До всички компании, подали заявление за участие ще бъде изпратено писмено уведомление за решението на БАЕЗ ЕАД.

 

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС)2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД, ЕИК 121769212, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Предоставените от Вас лични данни, в хода на участието Ви в горепосочения конкурс, се събират, обработват и съхраняват от БАЕЗ ЕАД, единствено с цел провеждането на конкурса, респективно последващите от това действия.

Информацията, събрана в хода на провеждане на конкурса, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Представените в хода на провеждане на конкурса лични данни се съхраняват от БАЕЗ ЕАД за срок от три години на неодобрените кандидати.

БАЕЗ ЕАД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защита на Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Всяко физическо лице има право на достъп до неговите личните си данни, които се обработват от БАЕЗ ЕАД, право на изтриване, право на коригиране и право на ограничаване на обработването на същите при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство.

Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до БАЕЗ ЕАД, на посочения  по-горе адрес, до Комисията за защита на личните данни, както и да защитите правата си по съдебен ред.

 

 

Гр. София                                                                                                     Дата:08.02.2019г.

Заявление за участие в конкурс скоринг модел_01.2019