КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАЕЗ ЕАД

ОБЯВА

ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАЕЗ ЕАД

 

БАЕЗ ЕАД обявява конкурс за изграждане, внедряване и поддръжка на  единна Застрахователна информационна система (ЗИС).

 

Предметът на конкурса е изграждане, внедряване и поддръжка на програмен продукт, който може да осигури автоматизация на дейностите, осъществявани в БАЕЗ ЕАД, чрез единно стандартизирано софтуерно решение, покриващо следните функционалности:

 1. Клиентска картотека.
 2. Модул Застраховане, включващ процесите по:
 • въвеждане заявка за застраховане – импорт на структурирани данни за кандидата за застраховане и купувачите на кандидата за застраховане; начисляване на такса за разглеждане; тарифиране; въвеждане на допълнителни данни;
 • издаване на застрахователен договор – генериране на застрахователен договор; начисляване на застрахователна премия.
 • последващо администриране/обслужване/ на застрахователния договор – издаване на допълнително споразумение към договора;
 • въвеждане на декларации към застрахователния договор – импорт на структурирани данни с доставките на купувачите на застрахования и начисляване на застрахователна премия.
 1. Модул Продукти, включващ процес по параметризиране на продукти с възможност за създаване на нови.
 2. Модул Анализ на риска, включващ процес по оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит на купувачите на кандидата за застраховане въз основа на Скоринг модел.
 3. Скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит.*
 4. Модул Решения, включващ процес по одобрение на застрахователен договор/допълнително споразумение, одобрение на претенции, одобрение на жалби и др.
 5. Модул Презастраховане, включващ процеса по администриране на презастрахователни договори, параметризиране на принципа за презастраховане, начисляване на отстъпена премия и комисиона.
 6. Модул Управление на застраховани вземанията, включващ процесите по:
 • въвеждане на декларации към застрахователния договор – импорт на структурирани данни с просрочени вземания от купувачите на застрахования;
 • създаване и поддържане на регистър с осъществените контакти с купувачите на застрахования;
 • управление на просрочените вземания чрез възлагане просрочията на колектор, сключване и проследяване на споразумения.
 1. Модул Ликвидация на щети.
 2. Модул Суброгация (действия на застрахователя след встъпване в правата на застрахования след изплащане на щета), включващ процеса по предприемане на съдебни действия, възлагане на колектор, сключване на споразумение и др.
 3. Модул Инвестиции, включващ процеса по управление на инвестиции – покупка/ продажба на инвестиционни инструменти, оценка на инвестиции, инвестиране в банкови депозити и др.*
 4. Модул Счетоводство.*
 5. Модул Човешки ресурси.*
 6. Модул Управление на документи.
 7. Модул Справки и Рипорт генератор.
 8. Модул Системно функции/Администрация, включващ параметризация, права на достъп, въвеждане на валутни курсове и т.н.
 9. Модул СМС и имейл нотификация.
 10. Автоматична обработка на данни /през различни канали/.
 11. Интерфейси с други системи.

 

* Не е задължително условие предоставянето на софтуерно решение за отбелязаните със звездичка функционалности.

 

Допълнителни изисквания към изграждането на информационната система:

 • Решението трябва да бъде реализирано със софтуерна архитектура, отговаряща на принципа „Three Tier Architecture“;
 • Бизнес процесите трябва да бъдат проектирани независимо един от друг с цел надграждане, разширяване и обслужването им;
 • Системата трябва да е максимално параметризируема и да позволява настройка и промяна на параметрите през администраторски (потребителски) интерфейс;
 • Взаимодействията между отделните модули (бизнес процеси) в системата трябва да са реализирани в рамките на базата данни чрез споделени таблици, stored procedures и/или trigers;
 • Системата да бъде гъвкава и лесно адаптивна, при промени в нормативната, бизнес и технологична среда, водещи до промени в бизнес процесите.

 

Компаниите следва да могат да предоставят:

 • Изграждане и внедряване на посочените по-горе функционалности и автоматизирането им;
 • Тестване на информационната система;
 • Обучение на персонала за работа с информационната система;
 • Поддръжка и развитие на информационната система.

 

Целта на обявата е избор на компании, които да бъдат допуснати до конкурса за избор на доставчик за изграждане, внедряване и поддръжка на ЗИС на БАЕЗ ЕАД. Допуснатите участници ще получат допълнителна информация за изграждането, внедряването и поддръжката на ЗИС, включително документите, които следва да предоставят за участие в конкурса за избор на доставчик и срока за подаване на документите.

До всички компании, подали заявление за участие ще бъде изпратено писмено уведомление за решението на БАЕЗ ЕАД.

 

Компаниите, които желаят да бъдат допуснати до конкурса следва да подадат заявление за участие по образец, което може да бъде свалено от интернет страницата на БАЕЗ ЕАД.

Заявлението се подава в оригинал на адреса на управление на БАЕЗ ЕАД:

БАЕЗ ЕАД

Гр. София 1301

Бул. Ал. Стамболийски №55, ет.1

 

Срок за подаване на документи: 28.02.2019г.

 

 

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС)2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД, ЕИК 121769212, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Предоставените от Вас лични данни, в хода на участието Ви в горепосочения конкурс, се събират, обработват и съхраняват от БАЕЗ ЕАД, единствено с цел провеждането на конкурса, респективно последващите от това действия.

Информацията, събрана в хода на провеждане на конкурса, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Представените в хода на провеждане на конкурса лични данни се съхраняват от БАЕЗ ЕАД за срок от три години на неодобрените кандидати.

БАЕЗ ЕАД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защита на Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Всяко физическо лице има право на достъп до неговите личните си данни, които се обработват от БАЕЗ ЕАД, право на изтриване, право на коригиране и право на ограничаване на обработването на същите при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство.

Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до БАЕЗ ЕАД, на посочения  по-горе адрес, до Комисията за защита на личните данни, както и да защитите правата си по съдебен ред.

 

 

Гр. София                                                                                                    Дата: 08.02.2019г.

 

Заявление за участие в конкурс ЗИС_БАЕЗ_01.2019